Välkommen till Elcompaniet AB!

Elcompaniet AB!

Elcompaniet AB Elbesiktningar är ett mindre konsultföretag som bidrar med sin kompetens vid större och mindre byggnadsprojekt i Västra Götaland. Bland tjänsterna ingår exempelvis elrevisionsbesiktningar, entreprenadbesiktningar, villabesiktningar gällande elinstallationer, CAD- ritningar, elprojektering ex områdesbelysning och andra konsultationer inom elteknik.

Företaget har sin bas i Skövde och drivs av mig, Tuomo Koivusaari. Jag har allmän behörighet och är auktoriserad elbesiktningsingenjör av elektriska nämnden.

Kontakta mig gärna för mer information!

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? Läs mer Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer Ladda hem Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott. Läs mer

Besiktning av elinstallationer – elrevisionsbesiktning

Korrekt installerad och underhållen elinstallation inom fastighet, industri och annan verksamhet är avgörande för funktion och säkerhet för person och egendom. Ålder och slitage, dolda fel, handhavande fel och okunskap kan leda till icke önskvärda och riskfyllda situationer. Fara för person eller risk för brand kan uppstå redan vid enkla fel som en bagatellartad skada på el-materiel, ett demonterat beröringsskydd, eller tillfällig användning av el-utrustning etc.

Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK-FS 2010:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet.

Fortlöpande kontroll utförs av personal med den kunskap som krävs och avvikelser dokumenteras.

Periodisk kontroll innebär en noggrannare kontroll och ska utföras av yrkesvan personal som är väl förtrogen med anläggningen. Denna kontroll ska dokumenteras. Många försäkringsgivare ställer krav på elrevisionsbesiktning. Denna kontroll ska utföras av Elektriska Nämnden auktoriserad elbesiktningsingenjör.

Elcompaniets elbesiktningsingenjör har kunskap och rutiner för att kontrollerna blir utförda på ett fackmannamässigt sätt. Där försäkringsbolagen kräver regelbunden El-kontroll upprättas anmärknings-PM enligt Elektriska Nämndens administrativa system EN 2010. Vid andra kontroller bevakas det upprättade protokollet direkt av besiktningsmannen så att felen blir rättade inom överenskommen tid.

Fördelar med besiktning av elinstallationer – elrevisionsbesiktning

Ökar säkerheten i din verksamhet och arbetsmiljö

 • Minskar risken för brand
 • Minskar risken för maskin- och personskador
 • Minskar risken för driftavbrott

Exempel på fastigheter, industrier och verksamheter med stora skaderisker och stora värden och där systematisk elkontroll föreligger

 • Sjukhus, vårdhem och liknande
 • Lantbruk
 • Hotell, kyrkor, restauranger, skolor, dag- och fritidshem, teatrar etc.
 • Industrier av olika slag, brand- och explosionsfarliga anläggningar
 • Utomhusanläggningar, till exempel luftledningar och ställverk
 • Tillfälliga anläggningar, till exempel på byggarbetsplatser

Regelverk

 • Starkströmsförordningen, SFS 2009:22
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift, ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK-FS 2010:3
Termografering av lysrörsarmatur

Glödande lysrörsändar, drosseln är mycket varm med risk att antända intilliggande material.

Termografering av elcentral

Hög belastning i fas L1, varmgång av detta slag kan inträffa när som helst med risk för brand eller driftavbrott.

Delbar nollplint i äldre huvudbrytare

Om nollskruven i den delbara nollplinten lossnar medför det avbrott i PEN-ledaren med förhöjd spänning i utsatta delar och risk för elschock och brand.

Elcentral i villa

Anlita alltid en utbildad elektriker för att undvika den här typen av elinstallationer.

Elmotor

Elmotorn är täckt med damm i kylflänsarna vilket reducerar kylförmågan med risk för överhettning.

Elcompaniet AB / Björkbacken Brobacken / 541 93 SKÖVDE

 • +46 708-733 555
 • info@elcompanietab.com